Coconut Cherry Clafoutis

A delicious dairy-free clafoutis to enjoy the cherry season